Artelier


Artelier Foundation

 

Foundation Board:

Gustaw Ciężarek - prezes

Wojciech Sławiński - wiceprezes


Foundation Council:

Iwona Jeżewska-Ciężarek - przewodnicząca

Soyeon Lim - członek

Gwidon Ciężarek - członekStatute


Postanowienia ogólne

    § 1

 

    1. Fundacja pod nazwą ARTELIER, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Iwonę Jeżewską-Ciężarek, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Dorotę Andrzejewską w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/14, w dniu 14 sierpnia 2009r.

 

    2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

 

    3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

    § 2

 

    Fundacja posiada osobowość prawną.

 

    § 3

 

    Siedzibą Fundacji jest Miasto Szczecin.

 

    § 4

 

    1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

    2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

    § 5

 

    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

    Cele i zasady działania Fundacji.

 

    § 6

 

    Celami Fundacji są:

 

    1. Inicjowanie i wspieranie rozwoju poprzez muzykę i sztukę wysoką w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.

 

    2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i łączenie jej z tradycją narodową w ogólnie pojętym wykonawstwie sztuki, oraz jej odbiorze przez publiczność.

 

    3. Popularyzacja idei sztuki wysokiej, muzyki klasycznej oraz mistrzostwa wykonawstwa sztuki.

 

    4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie poprzez sztukę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Projects 

"Chopin 2010 - Inspirations" 

Opis projektu:

 

    Chopin 2010 - "Inspirations" is a concert prepared for the celebrations of the Chopin Year.

 

    Our project aims to combine tradition and modernity. The piano part written by Frédéric Chopin and performed according to the original version is enriched by the recently composed part of the chamber group. The new sound, colouring and context in which we are going to listen to Frédéric Chopin’s preludes will allow us to interpret the music we know so well in a different way.

    Objectives:

    We want to publicly present the Preludes op. 28 by Frédéric Chopin, one of the greatest work of Polish music in a modern and unusual form. We hope that our take on the preludes will arouse interest of the young audience and allow them to rediscover this music. We want the future generations of artists to draw new and wonderful inspiration from the works of Frédéric Chopin.

 

   
Grants and Donations

The Artelier International Festival of Chamber Music received grants from the Ministry of Culture and National Heritage and from the city of Szczecin. We are grateful for this financial support.

We thank all the donors! 


Anybody who would like to support the festival and the activities of the Artelier Foundation are invited to forward donations to the following account:


Fundacja ARTELIER

70-437 Szczecin
ul. Jagiellońska 11/3
KRS: 0000336218
NIP: 851-310-41-86

Bank Account Number:
PKO BP - 98 1020 4795 0000 9302 0208 4960

 

 

 

  • Donatorzy
  • Partnerzy