Artelier


Fundacja Artelier

 

Zarząd Fundacji:

Gustaw Ciężarek - prezes

Wojciech Sławiński - wiceprezes


Rada Fundacji:

Iwona Jeżewska-Ciężarek - przewodnicząca

Soyeon Lim - członek

Gwidon Ciężarek - członek



Statut Fundacji
Artelier


Postanowienia ogólne

    § 1

 

    1. Fundacja pod nazwą ARTELIER, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Iwonę Jeżewską-Ciężarek, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Dorotę Andrzejewską w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/14, w dniu 14 sierpnia 2009r.

 

    2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

 

    3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

    § 2

 

    Fundacja posiada osobowość prawną.

 

    § 3

 

    Siedzibą Fundacji jest Miasto Szczecin.

 

    § 4

 

    1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

    2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

    § 5

 

    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

    Cele i zasady działania Fundacji.

 

    § 6

 

    Celami Fundacji są:

 

    1. Inicjowanie i wspieranie rozwoju poprzez muzykę i sztukę wysoką w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.

 

    2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i łączenie jej z tradycją narodową w ogólnie pojętym wykonawstwie sztuki, oraz jej odbiorze przez publiczność.

 

    3. Popularyzacja idei sztuki wysokiej, muzyki klasycznej oraz mistrzostwa wykonawstwa sztuki.

 

    4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie poprzez sztukę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Dotacje

Fundacja Artelier na organizację  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Artelier otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Szczecin, oraz Związku Artystów Wykonawców Stoart.

" style="font-size:small">Za wszelką finansową pomoc serdecznie dziękujemy!

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby wesprzeć organizację festiwalu oraz działalność Fundacji Artelier, zachęcamy do przekazywania darowizn na podane niżej konto.
Wszystkim dobroczyńcom serdecznie dziękujemy!



Fundacja ARTELIER

70-437 Szczecin
ul. Jagiellońska 11/3
KRS: 0000336218
NIP: 851-310-41-86

Numer Konta:
PKO BP - 98 1020 4795 0000 9302 0208 4960

 

 

 

  • Donatorzy
  • Partnerzy