Artelier


Fundacja Artelier

 

Fundacja Artelier w likwidacji.


Likwidator Fundacji Artelier w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, KRS: 0000336218, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.08.2020r Rada Fundacji Artelier podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji Artelier. Na likwidatora został powołany Gustaw Ciężarek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał stosownego wpisu w przedmiocie otwarcia likwidacji.


W związku z powyższym likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli fundacji, aby w terminie do dnia 04.12.2020r. zgłosili swoje wierzytelności na adres poczty elektronicznej likwidatora: gustaw.ciezarek@gmail.comRada Fundacji:

Iwona Jeżewska-Ciężarek - przewodnicząca

Soyeon Lim - członek

Gwidon Ciężarek - członekStatut Fundacji
Artelier


Postanowienia ogólne

    § 1

 

    1. Fundacja pod nazwą ARTELIER, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Iwonę Jeżewską-Ciężarek, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Dorotę Andrzejewską w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/14, w dniu 14 sierpnia 2009r.

 

    2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

 

    3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

    § 2

 

    Fundacja posiada osobowość prawną.

 

    § 3

 

    Siedzibą Fundacji jest Miasto Szczecin.

 

    § 4

 

    1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

    2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

    § 5

 

    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

    Cele i zasady działania Fundacji.

 

    § 6

 

    Celami Fundacji są:

 

    1. Inicjowanie i wspieranie rozwoju poprzez muzykę i sztukę wysoką w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.

 

    2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i łączenie jej z tradycją narodową w ogólnie pojętym wykonawstwie sztuki, oraz jej odbiorze przez publiczność.

 

    3. Popularyzacja idei sztuki wysokiej, muzyki klasycznej oraz mistrzostwa wykonawstwa sztuki.

 

    4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie poprzez sztukę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Fundacja Artelier w likwidacji

70-437 Szczecin
ul. Jagiellońska 11/3
KRS: 0000336218
NIP: 851-310-41-86


 

 

 

  • Donatorzy
  • Partnerzy